Eteläpohjalaiset Juuret ry
Säännöt
1§ Yhdistyksen nimi on Eteläpohjalaiset Juuret, ja sen kotipaikka Isokyrö. Yhdistyksen toimialueena on vanha historiallinen Etelä-Pohjanmaan alue. Yhdistys on perustettu 1.5.2007 ja siitä käytetään näissä säännöissä jatkossa nimitystä yhdistys. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä käytetään suomenkieltä.
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea toimialueen asutus- ja sukuhistorian tutkimusta, sekä levittää tutkimustuloksia.
3§ Yhdistys toteuttaa tarkoitusperiään:

 1. Julkaisemalla jäsenlehteä ja tutkimuksia.
 2. Järjestämällä luento- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumismatkoja jäsenilleen historiallisiin kohteisiin, sekä näyttelyitä.
 3. Hankkimalla yhdistyksen käyttöön tutkimusta eteenpäin vievää materiaalia.
  4§ Yhdistyksen vakinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
  5§ Jäsenen joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja, tai toimii yhdistyshengen vastaisesti.
  6§ Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain.
  7§ Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistamaan ja hallitsemaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
  8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenlehdessä, tai jäsenille postitetulla kirjeellä.
  9§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
  1) Kokouksen avaus
  2) Valitaan kokoukselle, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
  3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7) Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio.
  8) Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi
  9) Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä.
  10) Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
  11) Muut esille tulevat asiat. Jäsenen ilmoitettava kirjallinen ilmoitus asiasta hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
  12) Kokouksen päättäminen
  10§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen ilmoitetun asian käsittelyä varten.
  Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen.
  Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kuukautta ennen kokousta.
  Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään 2 kuukauden kuluessa, siitä kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin siitä tehnyt esityksen
  11§ Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enimmillään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.
  Ensimmäisellä kerralla erovuorolaiset valitaan arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään uudelleen.
  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarpeelliset toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajansa kutsusta, tai jos puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.
  Hallituksen tehtävänä erityisesti on:
  1) Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
  2) Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa
  3) Pitää jäsenluetteloa
  4) Hoitaa yhdistyksen taloutta
  5) Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus
  6) Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
  7) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, sekä valmistella vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
  8) Toimittaa tarpeelliset tiedot yhdistyksen jäsenille
  9) Hyväksyä ja erottaa jäsenet
  10) Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
  11) Luovuttaa tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta
  12) Hoitaa muut esille tulevat asiat
  13) Nimetä tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä
  12§ Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava, sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.
  13§ Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa tapahtuu äänestys vaadittaessa suljetuin lipuin. Jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
  14§ Yhdistyksen on toiminta – ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
  15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen siihen erikseen määräämän henkilön kanssa. Taloudenhoitaja voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.
  16§ Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa toimikuntia ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.
  17§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Päätöksen on tullakseen voimaan, saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan ääntenenemmistön kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
  18§ Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
  19§ Kun yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin historian tutkimusta edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
  20§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.